Zavádíme GDPR
krok za krokem

Chcete si zavést GDPR sami? Rádi Vám pomůžeme. Provedeme Vás jednotlivými kroky a zároveň Vám poskytneme potřebnou dokumentaci.

Krok 1 - sběr dat

Nejdříve je potřeba zmapovat veškeré osobní údaje, které ve Vaší společnosti zpracováváte.

 • Osobní údaje zaměstnanců (Jméno, Příjmení, Adresa, E-mail, Telefonní číslo, Rodné číslo, Číslo bankovního účtu, Neschopenky, Výplatní pásky apod.)
 • Osobní údaje koncových zákazníků nebo OSVČ (Jméno, Příjmení, Adresa, E-mail, Telefonní číslo, Rodné číslo, Číslo bankovního účtu apod.)
 • Osobní údaje firemních zákazníků - kontaktní osoby (Jméno, Příjmení, E-mail, Telefonní číslo apod.)
Dále si sepište všechna umístění, kde osobní údaje zpracováváte nebo uchováváte. Například:

 • Osobní složky zaměstnanců - Šanony v mojí kanceláři
 • Evidence zákazníků - Excelová tabulka v mém počítači
 • Faktury - Externí účetní
 • Objednávky - E-mail
Sepište si seznam všech zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje ve Vaší společnosti.

 • Pokud některý zaměstnanec odejde a na jeho místo nastoupí jiný, seznam aktualizujte
 • Není potřeba evidovat zaměstannce, kteří nemají přístup k osobním údajům
Nakonec zaevidujte způsoby ochrany osobních údajů ve Vaší společnosti. Například:

 • Pravidelná záloha serveru
 • Elektronické zabezpečení sídla firmy
 • Každý uživatel s přístupem k informačnímu systému má vlastní přihlašovací údaje
 • Veřejné prostory jsou monitorovány kamerovým systémem

Krok 2 - mapování pohybu osobních údajů

Zaznamenejte, jak osobní údaje "proplouvají" Vaší firmou. Odkud přichází a kde končí. Například:

 • Od dodavate přes vaší společnost k odběrateli
 • Z Číny do Evropy
 • Z poštovní schránky na stůl pana ředitele
Popište životní cyklus osobních údajů. U každého cyklu posuďte:

 • Jsou po celou dobu zpracování osobní údaje zabezpečeny? Neztrácíte je po cestě na chvilku z dohledu? (Posílání poštou, e-mailem apod.)
 • Důvěřujete všem osobám, které příjdou do styku s osobními údaji, a jsou tito náležitě proškoleni?
 • Které osobní údaje zpracujete hned a které v budoucnosti?
U každého pohybu dat zaevidujte následující údaje:

 • Jaké osobní údaje se zpracovávají (jméno, e-mail apod.)
 • V jakém formátu "cestují" (papírový dokument, digitální záznam, databáze, USB, Smartphone apod.)
 • Jak získáváte osobní údaje (například životopis přichází poštou nebo e-mailem), jak se data předávají interně v rámci Vaší společnosti a jak externě (například externí zpracování mezd)
 • Kde probíhá zpracování osobních údajů (kanceláře, šanony, server, cloud, u externích zpracovatelů apod.)
 • Kdo odpovídá za zabezpeční osobních údajů v jednotlivých fázích zpracování
 • Kdo má k osobním údajům přístup během zpracování

Krok 3 - doba zpracování, účel zpracování, právní základ

Každý osobní údaj můžete zpracovávat, dokud nedosáhnete účelu, pro který tento údaj zpracováváte. Například:

 • Daňová evidence - 10 let
 • E-mail - do odvolání souhlasu
 • Záznamy kamerového systému - 1 týden
Účel zpracování je důvod, pro který osobní údaje zpracovávate (shromažďujete). Prostě kvůli čemu či za jakým cílem chcete osobní údaje evidovat a pracovat s nimi. Například:

 • Shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení
 • Zpracování osobních údajů za účelem ochrany majetku a zdraví (např. kamerové systémy)
 • Vedení personální evidence zaměstnanců pro účely plnění pracovněprávních smluv a povinností dle zákoníku práce a dalších předpisů
Pro každé zpracování musíte určit právní základ. Vyberte z následujících možností:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

Krok 4 - gap analýza

Projděte si informace, které jste nashromáždili v předcházejících krocích. Našli jste rizika? Například:

 • Notebook, na kterém mám soubor s kontakty, není zálohovaný
 • Nemám smlouvu s firmou, která nám spravuje webové stránky
 • Faktury vozím externí účetní v papírové podobě autem
 • Místnost s osobními složkami zaměstnanců není dostatečně zabezpečena
Definujte nápravná opatření tak, abyste dostatečně technicky a organizačně chránili osobní údaje. Například:

 • Data z notebooku budou zálohována
 • Zrevidujeme smlouvy s externími zpracovateli
 • Faktury budeme zasílat zašifrované elektronicky
 • Místnost s osobními složkami zaměstnanců vybavíme kamerovým systémem
Definujte časový plán a určete odpovědné osoby pro realizaci jednotlivých opatření. Tím, že znáte rizika a máte plán pro jejich odstranění, prokazujete svůj soulad s GDPR.

 • Definujte projektový plán pro ostranění rizik
 • Pro zjednodušení můžete použít připravený formulář
 • Realizujte

GDPR je chytrá správa osobních údajů a my vám rádi pomůžeme stát se chytrou firmou.

Kontakt